Barnkonventionen

Sverige har skrivit under FN’s konvention om barns rättigheter. Den gäller alla under 18 år. I den finns regler om hur barn ska behandlas. 

Det pågår ett arbete för att göra Barnkonventionen till lag i  Sverige år 2020 men än så länge är den inte det. Däremot är de flesta av våra lagar anpassade för att stämma med Barnkonventionen. Det innebär bland annat att alla myndigheter i Sverige ska tänka på hur deras beslut påverkar barn.

Det finns också lagar som säger att:

  • att ingen får göra dig illa.
  • att ingen får diskriminera dig behandla dig sämre än någon annan för tex ditt ursprung, din religion eller ditt kön.
  • att barn har rätt att få säga vad de tycker om sådant som påverkar dem, både i skolan och i sin familj.
  • att varje barn har rätt till lek, vila och fritid på sina villkor.

Barnkonventionens grundprinciper

Följande punkter kallas för Barnkonventionens grundprinciper.

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

Det är viktigt att utgå från dessa 4 artiklar när man organiserar barn- och ungdomsverksamhet. För att skapa en trygg verksamhet för barn och unga krävs att barnens behov sätts i centrum. Det innebär att barnens rättigheter måste respekteras och att organisationen måste arbeta för att göra dem mer delaktiga. Ofta har barn ett annat perspektiv på saker vilket innebär att deras delaktighet är avgörande för att verksamheten verkligen ska bli bra för dem.

Artikel 19 är också en viktig grund för Trygga möten. Den säger att barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Att förhindra det är Trygga mötens huvudsyfte.

Barns rätt till fritid

För de allra flesta är det nog självklart att barn ska få ha roligt, leka och njuta av att vara barn men alla vet kanske inte att det är en mänsklig rättighet enligt Barnkonventionen.

Artikel 31 säger att varje barn har rätt till lek, vila och fritid på sina villkor. Därför är det viktigt att sträva efter att alla barn får möjligheten till en givande fritid.

Vill du läsa mer om vad som står i Barnkonventionen kan du göra det på UNICEF Sveriges hemsida.