Vad är övergrepp?

Tyvärr kan övergrepp ske mot barn och ungdomar även under deras fritidsaktiviteter. Övergrepp är ett svårt begrepp då det kan innebära många olika saker. För att kunna förebygga och motverka övergrepp behöver vi prata om vad det kan innebära för att skapa en gemensam bild.

 

I Trygga möten brukar vi dela upp övergrepp i olika grupper för att göra det mer överskådligt.

Fysiska övergrepp

Till fysiska övergrepp räknas all form av våld mot barn. I Sverige är det helt förbjudet att bruka våld mot barn. Fysiska övergrepp kan innebära bli slagen, knuffad eller fasthållen. Även ett ryck i en arm eller att hålla fast någon är former av fysiska övergrepp även om det inte görs för att medvetet skada barnet.

Om en ledare är alltför hårdhänt med barn är det viktigt att uppmärksamma det. Att diskutera vad som är acceptabelt agerande vid exempelvis tillrättavisningar är en bra början. Det gör också att chansen ökar att andra ledare vågar säga ifrån om någon annan går över gränsen.

Psykiska övergrepp

Psykiska eller känslomässiga övergrepp är sådant som kan påverka barnets känsla av trygghet och självförtroende negativt. Psykiska eller känslomässiga övergrepp innebär att någon blir utsatt för skuldbeläggande, nedsättande kommentarer, blir förlöjligad, hånad eller osynliggjord.

Att en människa inte ges omtanke och närhet innebär också en form av psykiskt övergrepp. Att reta, frysa ut, sprida rykten eller skriva kränkande saker om någon på sociala medier är några former av psykiska övergrepp som är vanliga.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp innefattar mer än våldtäkt. De kan vara både fysiska och icke-fysiska, och kan till exempel innebära olika former av samlag, beröring av privata delar, uttalanden eller skämt med sexuella anspelningar eller att bli tvingad till någon form av kroppskontakt. Det innefattar också att tvingas visa sin egen kropp, att någon talar till en på ett sexuellt sätt, att tvinga någon att titta på pornografi eller att fota eller filma sexuella övergrepp som någon utsätts för.

Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts för av en annan person. Sexuella övergrepp kännetecknas av att utnyttja ett barns beroendeställning eller utsätta barnet för handlingar som det inte kan förstå eller är moget för (Rädda Barnen, 2016).

Brist på omsorg

Brist på omsorg, även kallat vanvård innebär att den som har hand om barnet inte lever upp till sitt ansvar. Fysisk eller psykisk sjukdom, missbruk, bristande kunskaper kring barns behov och stress är några exempel på de många orsakerna bakom brister i omsorg av barnet.

Det är inte alltid lätt att upptäcka att barn far illa på grund av detta. Men att barnet får för lite mat, inga kläder som passar eller har rätt funktion, inte tas till läkare vid sjukdom och liknande kan vara olika former av brist på omsorg.

Mobbning

Mobbning är en form av övergrepp. Den vanligaste beskrivningen av mobbning är ”upprepade negativa handlingar mot någon annan”.

Viktigt att komma ihåg är dock att en enskild kränkning, oavsett om den är fysisk eller psykisk, är för mycket. Därför ska man undvika diskussioner kring om det är mobbning eller inte. Fokusera istället på att reagera mot alla former av kränkningar.

Om du tycker att någon behandlar dig illa eller gör något dumt mot dig är det viktigt att du berättar det. Oavsett om den som gör det är barn, ungdom eller vuxen. Prata med någon vuxen som du litar på. Berätta vad som hänt och vad du känner. Du har rätt att slippa bli utsatt för övergrepp.

Kontaktuppgifter till någon att prata med hittar du  här

Om du som vuxen misstänker att ett barn blir utsatt för någon form av övergrepp eller på annat sätt far illa bör du anmäla din oro till socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokförd.