Handlingsplaner

För att skapa en trygg verksamhet och kunna agera när något inträffar behöver kåren vara förberedd. I krissituationer kan det vara bra att ha nedskrivet hur man ska handla och vilka som ska kontaktas samt vad man inte ska göra.

Trygga mötens handlingsplaner utgår ifrån händelser kopplade till övergrepp inom eller utanför verksamheten samt oro för barn och kan fungera som checklistor för kåren. Det kan vara bra att gå igenom handlingsplanerna innan något inträffar för att säkerställa att de är anpassade utifrån kårens verksamhet.

Handlingsplan vid misstanke om att någon i verksamheten begått övergrepp

Handlingsplan- oro för barn eller ungdom